Polityka ochrony prywatności Użytkowników
wraz z polityką cookies

Polityka ochrony prywatności Użytkowników
wraz z polityką cookies

wersja 1, obowiązuje od dnia 27 lutego 2023r.

 1. Politykę prywatności wprowadziliśmy na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.), celem ochrony interesów i prywatności naszych Użytkowników oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Obowiązkiem Administratora (Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.) jest ochrona danych osobowych.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie danych w całości lub części pochodzących z serwisu podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez naszej pisemnej zgody – bezwarunkowo zabronione.
 3. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
  a) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  b) Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
  c) Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  d) Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświad-czenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie doty-czących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie od-różnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 4. Administrator czynnie stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań informatycznych, wdrożonych procedur i organizacji.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe identyfikacyjne (imię i nazwisko , adres poczty elektronicznej, wizerunek opcjonalnie) Użytkowników serwisu w celu świadczenia usług serwisu, wykonania i rozliczenia umów za usługi odpłatne, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (tu musimy przetwarzać adres tradycyjny lub elektroniczny) lub promocji serwisu (Opinie Użytkowników).
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
 8. Przetwarzanie danych osobowych (identyfikacyjnych) Użytkowników dla celów świadczenia usług serwisu jest konieczne do realizacji i rozliczenia zamówionych usług.
 9. Administrator zabezpiecza właściwie dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez podstawy prawnej, np. podmiotowi obsługującemu system płatności celem rozliczenia usług płatnych.
 10. Użytkownik, który przekazał Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP, adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), do niepodlegania autoprofilowaniu.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez za-mieszczanie komunikatów w Serwisie.
 13. Płatności w Serwisie są obsługiwane przez system zewnętrzny Przelewy24.pl (Administrator: PayPro S.A., polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci ).
 14. System informatyczny serwisu stosuje technologię cookies (Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.) w następujących zastosowaniach:
  • Jako element zapisujący logowanie i decyzje Użytkowników.
  • Jako element ułatwiający diagnozowanie problemów (Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwisu, analizą naruszeń bezpieczeństwa).
  • Jako część systemów Google Analytics i Search Console, tj. analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en
  • Jako część systemu Pixel, tj. analizy skuteczności reklama na podstawie decyzji Użytkowników udostępnianego przez Meta Platforms, Inc. , polityka prywatności: https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
 15. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, w celu umożliwienia przeanali-zowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach pli-ków cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia in-nych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie infor-macje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stano-wią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 16. W przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania serwisu. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google lub Meta, ale po zakończeniu odwiedzin na-szej witryny chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 17. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej.
 18. Serwis zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. Serwis społecznościowy Facebook, od: Meta Platforms, Inc. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone w Serwisie, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.
 20. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą zauważy, że jakiekolwiek dane są niezgodne
  z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
 21. Kontakt bezpośredni drogą elektroniczną z Administratorem: info@kamilrzeznik.pl