Regulamin serwisu fb.kamilrzeznik.pl

Regulamin serwisu fb.kamilrzeznik.pl

wersja 1, obowiązuje od dnia 27 lutego 2023r.

Administrator i Usługodawca (podmiot posiadający prawa majątkowe do serwisu i jego zawartości):
Przedsiębiorca Kamil Rzeźnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „KAMIL RZEŹNIK-AGENCJA ARTYSTYCZNA DJ LAMA”, z siedzibą w: woj. opolskie, pow. Kluczborski, gm. Kluczbork, miejsc. Kluczbork, Chrobrego, nr 13/1, 46-200, poczta Kluczbork, wpisana do CEiDG, NIP:7511755482, nr REGON:161519119.
Kontakt:
Tel. 512-962-331
e-mail: info@kamilrzeznik.pl

Odwiedzający serwis są niniejszym informowani, przed rozpoczęciem świadczenia usług, iż:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§1 Informacje prawne i definicje

 1. Poniższy aktualny Regulamin [Regulamin], określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem internetowym: https://fb.kamilrzeznik.pl. Regulamin został sporządzony na podsta-wie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.
 3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w taki sposób.
 5. Serwis fb.kamilrzeznik.pl [serwis] to strona internetowa w formie kursu udostępniona w sieci publicznej Internet w oparciu o zespół współpracujących ze sobą aplikacji, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu ekspozycji treści.
 6. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji online na stronie internetowej serwisu przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisu.
 7. Korzystanie z usług serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej serwisu wymaga akceptacji i przestrzegania Regulaminu.
 8. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły lat 18 i legitymują się pełną zdolnością do czynności prawnych.
 9. Usługa to oferowany przez serwis dostęp do treści edukacyjnych. Są to treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym. Usługa podzielona jest na „moduły”, każdy omawiający jakiś konkretny temat.
 10. Użytkownik to każda osoba pełnoletnia, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności serwisu, w szczególności korzystająca z Usługi, która dokonała poprawnego logowania w serwisie.
 11. Konto Użytkownika [Konto], to wydzielona przestrzeń pamięci w serwisie dostępna wraz z systemem umożliwiającym pełne korzystanie z Usługi. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest nieodpłatne. Użytkownik ma prawo nadto do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie za pośrednictwem adresu e-mail: info@kamilrzeznik.pl
 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z Usługi. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Zamawiając usługi serwisu, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy na czas nieokreślony. Rozpoczęcie świadczenia usług serwisu następuje w chwili dokonania poprawnego logowania w serwisie.
 13. Usługa oferowana ma charakter:
  • nieodpłatny i obejmuje przeglądane serwisu;
  • odpłatny (jednorazowo wg aktualnego cennika) i obejmuje dostęp do treści edukacyjnych (kurs online); dostęp ma charakter licencji odpłatnej i niewyłącznej, jednostanowiskowej (jedno urządzenie) w czasie obowiązywania Umowy, wyłącznie w ramach serwisu.
 14. Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język polski.
 15. System serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Postanowienia odnośnie praw autorskich

 1.  Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie danych w całości lub części pochodzących z serwisu podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.
 3. Żadna część serwisu, w szczególności: treść tradycyjna, pliki, układy graficzne, grafiki, filmy, kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, animacja Flash i linki multimedialne, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki elektroniczne lub przy użyciu innych systemów i środków bez posiadania właściwej licencji.
 4. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm, wszelkie zastrzeżone symbole, logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte w serwisie należą odpowiednio do ich właścicieli lub osób uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów.
  5. Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych. Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

§3 Korzystanie z usług serwisu

 1. Przeglądanie serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga logowania
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług serwisu wymaga nieodpłatnego logowania w Systemie serwisu. Użytkownik tworzy Konto oraz składa dobrowolne oświadczenia o akceptacji Regulaminu i koniecznego przetwarzania danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych identyfikacyjnych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych.
 3. Użytkownik zalogowany posiada nieodpłatny dostęp do przeglądania serwisu.
 4. Logowanie odbywa się online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok poprzez stronę fb.kamilrzeznik.pl.
 5. Usługodawca uznaje logowanie za poprawne, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane.
 6. Przetwarzanie danych osobowych (identyfikacyjnych) Użytkowników dla celów świadczenia usług serwisu jest obowiązkowe do realizacji i rozliczenia zamówionych usług.
 7. Użytkownik zalogowany, celem uzyskania dostępu do pełnego zasobu treści edukacyjnych (cyfrowych) uiszcza opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem, poprzez system zewnętrzny płatności online Przelewy24.pl (Administrator: PayPro S.A., polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci ).
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24.pl (Administrator: PayPro S.A., polityka prywatności: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci ).
 9. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro / Szybki przelew Online / BLIK.

§4 Informacja o prawie do odstąpienia

 1. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia (jw.), że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania serwisu.
 2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy, korzystając z adresu pocztowego lub pocztą elektroniczną: info@kamilrzeznik.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także
  e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.
 3. Proponowany formularz ułatwiający składanie reklamacji znajduje się na stronie serwisu celem skopiowania lub pobrania.
 4. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

§6 Odpowiedzialność i jej wyłączenia

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za działanie siły wyższej, w szczególności: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, huraganu lub podobnej katastrofy naturalnej, wojny, napaści, rewolucji, powstania, konfiskaty, działalności terrorystycznej, nacjonalizacji, sankcji, blokady, embargo, sporów związkowych, strajku, przerwy lub awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usługach telekomunikacyjnych;
  b) za niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników;
  c) za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu Użytkownika;
  d) za włamania hakerskie do Systemu serwisu i wynikłe z tego tytułu szkody;
  e) za spory powstałe między Użytkownikiem a osobą trzecią;
  f) za ograniczenia techniczne niezależne od Usługodawcy;
 2. Usługodawca w miarę swoich możliwości będzie podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 3. Usługodawca informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania da-ych przez Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Przesyłanie danych w Systemie serwisu jest szyfrowane protokołem SSL.

§7 Postanowienia uzupełniające

 1. Umowę (o korzystanie z Usług serwisu) można rozwiązać:
  a) za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika;
  b) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia; żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy;
  c) Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnej zmiany Regulaminu, np. zmiany w odpłatnej Usłudze;
  d) w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań Systemu serwisu, w szczególności konfiguracji komputera, lub innego urządzenia, albo przeglądarki internetowej. System serwisu ma charakter responsywny.
 3. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie 30 dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia, przy czym zawarte już umowy odpłatne zostaną zrealizowane. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej serwisu.
 5. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z modyfikacją serwisu nie mają wpływu na Umowy.
 6. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, w serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 7. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, w serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, w serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 6 i pkt 7.
 9. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników albo inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 10. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność lub dobra osobiste Użytkowników i Usługodawcy.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności akty prawne wymienione w Regulaminie.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie
  i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie
  możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 13. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku
  z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez polski powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

§8 Gwarancja na Usługę odpłatną serwisu

 1. Gwarant (Przedsiębiorca Kamil Rzeźnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „KAMIL RZEŹNIK – AGENCJA ARTYSTYCZNA DJ LAMA”, z siedzibą w: woj. opolskim, pow. Kluczborski, gm. Kluczbork, miejsc. Kluczbork, CHROBREGO 13/1, 46-200, poczta Kluczbork, wpisana do CEiDG, NIP:7511755482, nr REGON:161519119) zaleca szczegółowe zapoznanie się z zapisami niniejszej gwarancji.
 2. Gwarancja jest udzielana dla każdego Użytkownika, który od dnia 27 lutego 2023r. zakupił, opłacił w całości Usługę odpłatną serwisu oraz ukończył kompletny kurs oferowany w serwisie jako Usługa odpłatna.
 3. Gwarancja polega na możliwości otrzymania zwrotu w całości kwoty zapłaconej za Usługę odpłatną serwisu, jeżeli Użytkownik:
  a. nie naruszy w jakikolwiek sposób Regulaminu serwisu fb.kamilrzeznik.pl do dnia ukończenia w całości kursu (Usługi odpłatnej serwisu);
  b. nie może wyświetlić poprawnie treści kursu, czego wynikiem jest nieodpowiednie przygotowanie platformy (niewidoczność treści, brak zawartości, brak możliwość otwartcia modułów i lekcji kursu);
  c. zgłosi Gwarantowi chęć skorzystania z Gwarancji na adres poczty elektronicznej: info@kamilrzeznik.pl (do jednego miesiąca po ukończeniu kursu); wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć: imię, nazwisko, numer zamówienia oraz adres email podany podczas dokonywania płatności.
 4. Gwarancja w żaden sposób i w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady określonej w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 5. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń:
  a. skutków siły wyższej rozumianej zgodnie z określeniem Sądu Najwyższego zaprezentowanym w wyrokach: z dnia 16 grudnia 2004 r., II UK 83/04, OSNP 2005, Nr 14, poz. 215 i z dnia 18 grudnia 2002 r., I PKN 12/02, OSNP 2004, Nr 12, poz. 206);
  b. używania Usługi odpłatnej w całości lub części niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 6. Zgłoszenie gwarancyjne podlega analizie przez Gwaranta. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownik otrzyma zwrot całości kwoty zapłaconej za Usługę odpłatną serwisu na rachunek bankowy, którego użył do zapłaty, w terminie do 7 dni roboczych.
 7. Dołączenie do zgłoszenia chęci skorzystania z Gwarancji jej powodu nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie pomoże Usługodawcy w rozwoju serwisu fb.kamilrzeznik.pl.